środa, 06 czerwiec 2018 06:52

Obsługa techniczna nieruchomości

W ramach obsługi technicznej oferujemy:obslugatechniczna nieruchomosci

  • prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego,
  • przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości  w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami,
  • koordynowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń,
  • zlecanie bieżących napraw i konserwacji budynku, usuwanie awarii i kontrola wykonania,
  • przygotowywanie planów remontowych na podstawie przeglądów i przedmiarów,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, decyzji budowlanych,
  • organizowanie przetargów, sporządzanie umów, określanie technologii, gwarancji,
  • nadzorowanie robót przez osoby z uprawnieniami oraz ich odbieranie,
  • weryfikowanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,
  • czynny udział w kontrolach urzędów administracji państwowej,