• Kompleksowa obsługa techniczna nieruchomości:
  • koordynacja usług, dostaw i remontów na obiekcie, wybór najkorzystniejszych ofert
  • niezwłoczne usuwanie awarii
  • utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni
  • koordynowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, protokołów itp.
  • przygotowywanie propozycji planów rzeczowo- finansowych ,remontowych, na podstawie przeglądów i przedmiarów
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, decyzji budowlanych
  • organizowanie przetargów, sporządzanie umów, określanie technologii, gwarancji
  • nadzorowanie robót przez osoby z uprawnieniami oraz ich odbieranie (nie obejmuje inwestycji)
  • weryfikowanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych
  • czynny udział w kontrolach urzędów administracji państwowej

 • Obsługa administracyjna i finansowa:
  • prowadzenie ewidencji lokali oraz użytkowników
  • pomoc zarządowi w przygotowaniu projektów uchwał
  • opracowanie projektów umów
  • organizacja zebrań wspólnoty
  • obsługa konta bankowego, prowadzenie rachunkowości w profesjonalnym systemie IT, rozliczanie się z Urzędem Skarbowym
  • prowadzenie ewidencji obrotów rachunków bankowych, wpłat, wypłaty lokaty,
  • naliczanie Właścicielom zaliczek na koszty zarządu wg uchwalonych stawek oraz na indywidualnie zużywane media,
  • bieżące aktualizowanie danych na portalu e-kartoteka o stanie rozrachunków Właścicieli,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty i raportów na potrzeby Rady Wspólnoty,
  • ewidencja rozliczeń mediów zgodnie z Regulaminami,
  • czynny udział w kontrolach organów państwowych (US, ZUS) i odpowiedzialność za wyniki kontroli,
  • windykowanie należności Wspólnoty, współpraca z kancelarią prawną występującą na drogę sądową i egzekucyjną,
  • pozyskiwanie najkorzystniejszych warunków kredytowo – finansowych,
  • archiwizowanie danych w systemie IT przez cały okres prowadzenia Wspólnoty,

 • Usługi na dodatkowe zlecenie Właściciela nieruchomości
  • audyty w obszarach prawnym i finansowym, ekspertyzy techniczne,
  • nadzór nad inwestycjami na nieruchomościach,
  • wszystkie przeglądy techniczne przewidziane prawem – budowlane, kominiarskie, dźwigowe, inne branżowe, oraz serwisy urządzeń lub sieci,
  • reprezentowanie przed sądami przez kancelarię prawną współpracującą ze spółką.