Szanowni Państwo

Przedstawiamy poniżej zaktualizowaną informacja o dodatkach mieszkaniowych przyznawanych w Gminie Sosnowiec

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:
Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:

  • mieszkają samotnie a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 1.398,67 zł/m-c
  • prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie      nie przekracza 125%,      obecnie jest to kwota 998,96      zł/m-c
  • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu  zamiennego lub socjalnego

Normy powierzchniowe

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
     35,00 m² dla 1 osoby     55,00 m² dla 4 osób
     40,00 m² dla 2 osób       65,00 m² dla 5 osób
     45,00 m² dla 3 osób       70,00 m² dla 6 osób
A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5 m².
Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej:
  •         wniosek pobiera się w MOPS-ie w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 3 piętro pok.329 tel: 32 266-75-16 w godz. 8.00 do 15.00
Wypełniony i potwierdzony przez administrację wniosek wraz z oryginałem przydziału lub umowy należy złożyć w MOPS-ie w Sosnowcu ul. Mościckiego 14, 3 piętro pok.315
Po uzyskaniu dodatku należy terminowo uiszczać pozostałą część opłaty za używanie mieszkania.
 
Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku.
 
Dodatek uzyskuje się na okres 6 miesięcy.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, trudności w załatwianiu sprawy dodatku mieszkaniowego jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą przy wypełnianiu druków, potwierdzaniu danych.
Pracownicy Administracji nr 2 w Sosnowcu Zagórzu ul. BMC 30 tel: 32 293-25-43